Zakoni i propisi - Pravni savjeti - KLASIFIKACIJA VRSTA GRAĐEVINA - KVG I METODOLOŠKE UPUTE
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju članka 12. Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine", broj 52/94) Državni zavod za statistiku određuje

KLASIFIKACIJA VRSTA GRAĐEVINA - KVG I METODOLOŠKE UPUTE ZA MJESEČNI I TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ GRAĐEVINARSTVA (GRAĐ-21/M, GRAĐ-21/M/OBRT, GRAĐ-21/3M)

I. OPĆI DIO

POJAM GRAĐEVINARSTVA

Pojam građevinarstva definiran je u području F Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD) koja je na snazi od siječnja 1995. ("Narodne novine", broj 6/1995).

Pojam "građevinarstva" u ovom statističkom istraživanju podrazumijeva sadržaj svih pododjeljaka područja F Građevinarstvo, a to su: izvođenje pripremnih radova na gradilištu, izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova, instalacijski i završni građevinski radovi te iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovateljem. Obuhvaćaju se radovi na novim građevinama (novogradnja), te radovi na postojećim građevinama (rekonstrukcije, popravci i održavanje).

CILJ ISTRAŽIVANJA

Mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva treba osigurati podatke o izvršenim radovima na građevinama u Republici Hrvatskoj prema vrsti građevina, a pomoću kojih se može utvrditi dinamika i strukturne promjene u radovima u tijeku vremena, kao i predviđanje budućih radova na temelju podataka o novim narudžbama građevinskih radova.

Prikaz obujma i dinamike izvršenih građevinskih radova tijekom godine treba se osigurati preko indeksa fizičkog obujma koji će se zasnivati na odrađenim satima rada na gradilištima u Republici Hrvatskoj.

Osim informacija za korisnike podataka u Hrvatskoj podaci iz ovih izvještaja služe za izvršenje obveza Državnog zavoda za statistiku prema statističkim službama UN/ECE, EU i drugim inozemnim organizacijama.

PREDMET ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja je građevinska djelatnost na području Republike Hrvatske.

Svakog mjeseca na obrascu GRAĐ-21/M prikupljaju se sljedeći podaci:

- broj radnika u statističkoj jedinici na dan najveće prisutnosti na gradilištima u mjesecu, i to u građevinskoj djelatnosti (na gradilištima i na pomoćnim poslovima u vezi s građevinskom djelatnosti) i u negrađevinskim djelatnostima

- izvršeni sati rada radnika na gradilištima u izvještajnom mjesecu prema vrsti građevina i vrsti radova

- vrijednost novih i otkazanih narudžaba u izvještajnom mjesecu prema vrsti građevina.

Svakog mjeseca na obrascu GRAĐ-21/M/OBRT prikupljaju se sljedeći podaci:

- broj radnika na građevinskim radovima prema stanju na dan najveće prisutnosti na radu

- broj odrađenih sati rada na građevinskim radovima, vrijednost novih i otkazanih narudžaba i vrijednost izvršenih građevinskih radova u izvještajnom mjesecu na zgradama i na ostalim građevinama.

Krajem svakog tromjesečja (za mjesece ožujak, lipanj, rujan i prosinac) umjesto obrascem GRAĐ-21/M, podaci se prikupljaju obrascem GRAĐ-21/3M.

Osim podataka koje sadrži mjesečni izvještaj GRAĐ-21/M, u tromjesečnom GRAĐ-21/3M izvještaju prikupljaju se i sljedeći podaci:

- ukupna vrijednost izvršenih radova, od toga radovi koje su ostvarili radnici statističke jedinice te radovi podizvođača i kooperanata

- vrijednost utrošenih građevinskih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju, energije i drugih proizvoda koji se u cijelosti utroše u tijeku izvođenja radova

- vrijednosti izvršenih radova prema vrsti građevina (zgrade, ostale građevine) i radova

- broj i površina završenih stanova

- broj nezavršenih stanova.

IZVJEŠTAJNE JEDINICE

Izvještajne su jedinice trgovačka društva i druge pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici, ako obavljaju ili su razvrstani u građevinsku djelatnost definiranu u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) u području F ("Narodne novine", br. 3/97).

STATISTIČKE JEDINICE

Statističke su jedinice trgovačka društva i druge pravne osobe, koje su u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstane u građevinsku djelatnost definiranu u području F, kao i trgovačka društva i druge pravne osobe koje nisu razvrstane u građevinsku djelatnost, ali imaju dijelove koji obavljaju građevinsku djelatnost, bez obzira na to jesu li ti dijelovi pravno konstituirani ili nisu.

Statističke jedinice također su i obrtnici ako obavljaju građevinsku djelatnost definiranu u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u području F.

Statističke jedinice za koje se podnose izvještaji GRAĐ-21/M i GRAĐ-21/3M, odnosno izvještaj GRAĐ-21/ M/OBRT neposredno određuje Državni zavod za statistiku RH, na temelju adresara statističkih jedinica za navedene izvještaje.

ADRESAR IZVJEŠTAJNIH JEDINICA

Adresar za mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva čini popis statističkih ili izvještajnih jedinica istraživanja, a sastavlja ga Državni zavod za statistiku na osnovi dva izvora:

- iz Registra poslovnih subjekata preuzimaju se o podaci o matičnom broju, podrazredu djelatnosti prema NKD, imenu i adresnim podacima poslovnih subjekata - pravnih osoba i njihovih dijelova

- iz baze podataka Porezne uprave preuzimaju se podaci o obrtnicima, i to JMBG, naziv i adresni podaci, te podrazred djelatnosti prema NKD

OBUHVAT IZVJEŠTAJNIH JEDINICA

Mjesečni izvještaj građevinarstva nema potpuni obuhvat. Obuhvaćaju se sva poduzeća sa 20 i više radnika, a ostale pravne osobe i obrtnici prema uzorku ili selekcijom prema broju zaposlenih.

Izvor podataka o broju radnika je ZAP, Porezna uprava i drugi sekundarni izvori.

VRIJEME I METODA ISTRAŽIVANJA I IZVORI PODATAKA

Mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva izvještajne jedinice dostavljaju nadležnom statističkom tijelu (uredu) u roku koji im ono odredi, a na temelju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske.

Za ovo istraživanje koristi se izvještajna metoda.

Izvještajne jedinice daju odgovarajuće podatke na obrascu GRAĐ-21/M odnosno GRAĐ-21/3M te GRAĐ-21/ M/OBRT, a izvor podataka su kadrovske i druge evidencije o broju radnika statističke jedinice te prisutnim radnicima i odrađenim satima rada na gradilištu, ugovori s naručiteljima radova, privremeni mjesečni obračuni izvršenih radova i konačni obračuni završenih radova. Ukoliko se obračunsko razdoblje za naručioca posla ne podudara s izvještajnim razdobljem mjesečnog izvještaja za više od 5 radnih dana, ili poduzeće izvodi radove za vlastite potrebe, potrebno je da izvještajna jedinica načini procjenu vrijednosti radova za izvještajno razdoblje na osnovi odrađenih sati rada, troškova i sl.

ORGANIZACIJA PROVEDBE STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA

U provođenju istraživanja sudjeluju Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, županijski uredi za statistiku i njihove ispostave, te poslovni subjekti - izvještajne jedinice.

Državni zavod za statistiku izrađuje metodologiju statističkog istraživanja, priprema adresar izvještajnih jedinica, tiska i šalje obrasce i druge materijale potrebne za provedbu istraživanja u županijske urede za statistiku, prikuplja izvještaje i kontrolira obuhvat, priprema izvještaje za obradu (kontrolira potpunost i logičnost podataka, šifrira identifikacijske i druge podatake), unosi podatke i izvodi obradu na elektronskom računalu, te objavljuje rezultate istraživanja.

Državni zavod za statistiku kontinuirano osigurava stručnu pomoć županijskim statističkim uredima i izvještajnim jedinicama, a prema potrebi održava instruktaže.

Županijski uredi za statistiku i njihove ispostave dostavljaju obrasce i druge potrebne materijale izvještajnim jedinicama prema adresaru, brinu se da u roku dobiju ispunjene izvještaje, pružaju pomoć izvještajnim jedinicama kod popunjavanja izvještaja, kontroliraju potpunost i točnost podataka, poduzimaju predviđene zakonske mjere u slučaju nepridržavanja Zakona o statistici i Odluke o Programu statističkih istraživanja Republike Hrvatske, dostavljaju izvještaje u predviđenom roku u Državni zavod za statistiku, te na njegov zahtjev naknadno provjeravaju iskazane podatke u izvještaju.

Izvještajne jedinice popunjavaju obrasce GRAĐ-21/M, GRAĐ-21/M/OBRT i GRAĐ-21/3M na osnovi Metodoloških uputa objavljenih u Narodnim novinama, te ih vraćaju u nadležno statističko tijelo u roku koji im je ono odredilo.

Nepridržavanje rokova za dostavu izvještaja, davanje netočnih ili nepotpunih podataka ili dostava izvještaja bez pečata i potpisa rukovoditelja poslovnog subjekta smatrat će se odbijanjem davanja podataka predviđenih Programom statističkih istraživanja Republike Hrvatske.

OBRADA PODATAKA I OBJAVLJIVANJE REZULTATA

Iako se podaci mjesečnog i tromjesečnog izvještaja građevinarstva radi analize kvalitete prvih rezultata obrađuju na razini skupina i izabranih podrazreda Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD), u koje su razvrstani poslovni subjekti prema pretežnoj djelatnosti, podaci se objavljuju samo na razini područja F, odnosno odjeljka 45 NKD-a, s podjelom na vrste građevina na kojima su se izvodili građevinski radovi (zgrade i ostale građevine).

Ovakav je postupak preporučio i Europski statistički ured jer je NKD zbog posebnosti građevinske proizvodnje pogodan za klasificiranje poslovnih subjekata prema pretežnoj djelatnosti, ali ne i rezultata građevinske proizvodnje. Tako se npr. na pojedinim vrstama građevina odvijaju djelatnosti iz svih skupina područja F, a često ih izvodi isti poslovni subjekt. S druge strane i djelatnosti opisane u različitim razredima NKD-a djelomično se podudaraju kao npr. pripremni zemljani radovi dio su redovite djelatnosti poslovnih subjekata koji se pretežno bave podizanjem zgrada ili izgradnjom cjevovoda, komunikacijskih vodova, prometnica itd.

Rezultati obrade podataka mjesečnog i tromjesečnog izvještaja građevinarstva objavljuju se u Priopćenju i u Mjesečnom statističkom izvješću.

II. UPUTE ZA ISPUNJAVANJE MJESEČNOG I TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA GRAĐEVINARSTVA

Obrazac GRAĐ-21/M ispunjava se za sve mjesece, osim za ožujak, lipanj, rujan i prosinac. Za te mjesece, tj. krajem tromjesečja, ispunjava se samo obrazac GRAĐ-21/3M.

Obrazac GRAĐ-21/M/OBRT ispunjavaju obrtnici svaki mjesec.

OPĆE UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRAZACA GRAĐ-21/M I GRAĐ-21/3M

NAČIN UPISIVANJA PODATAKA

Na sva pitanja (identifikacijski podaci) uz koja su tiskane crte, odgovori se upisuju na crte.

Na ostala pitanja na upitniku odgovara se upisivanjem znamenaka u predviđena polja. Svi podaci na upitniku upisuju se kao cijeli brojevi, bez decimala, i to u mjernoj jedinici koja je označena u pojedinim tabelama na obrascu (broj sati, tis. kuna, broj stanova, m2 ).

IDENTIFIKACIJSKI PODACI ZA IZVJEŠTAJNU I STATISTIÈKU JEDINICU

U zaglavlju obrasca GRAĐ-21/M, odnosno GRAĐ-21/3M, daju se podaci o jedinici za koju se podnosi izvještaj.

a) IME (tvrtka). poslovni subjekti razvrstani u građevinsku djelatnost upisuju tvrtku u potpunom obliku, onako kako je navedena u sudskom registru. Poslovni subjekti razvrstani u negrađevinsku djelatnost upisuju skraćeno ime iz sudskog registra, te ime dijela poslovnog subjekta prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata i dijelova poslovnih subjekata koju izdaje Državni zavod za statistiku

Napominjemo da prema Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 22/95), poslovni subjekti trebaju podnijeti prijavu Državnom zavodu za statistiku (na obrascu RPS-2) za razvrstavanje prema NKD-u svojih dijelova koji obavljaju djelatnost različitu od pretežne djelatnosti poslovnog subjekta.

Ukoliko to nije učinjeno, potrebno je navesti ime dijela poslovnog subjekta koje upućuje na građevinsku djelatnost koju taj dio poslovnog subjekta obavlja.

b) MATIČNI BROJ IZ REGISTRA POSLOVNIH SUBJEKATA. Upisuje se matični broj poslovnog subjekta, a za dijelove poslovnog subjekta i redni broj dijela poslovnog subjekta iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata i dijelova poslovnih subjekata, a koju izdaje Državni zavod za statistiku.

c) ŽUPANIJA, GRAD/OPĆINA, ULICA I BROJ. Upisuju se adresni podaci poslovnog subjekta.

d) DJELATNOST (podrazred). Upisuje se brojčana oznaka djelatnosti poslovnog subjekta, odnosno dijela poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a iz Obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku.

OBUHVAT GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. Na obrascima GRAĐ-21/M i GRAĐ-21/3M daju se podaci samo za građevinske radove na području Republike Hrvatske.

2. Mjesečnim izvještajem građevinarstva obuhvaćaju se sve djelatnosti opisane u NKD-u u području F Građevinarstvo (pripremni radovi koji uključuju uklanjanje postojećih građevina i zemljane radove, zatim podizanje zgrada ili izgradnja građevina niskogradnje, instalacijski i završni radovi, iznajmljivanje građevinskih strojeva s rukovateljem), i to na novim građevinama (novogradnja), te radovi na postojećim građevinama (rekonstrukcije, popravci i održavanja).

3. Iz svih podataka o građevinskim radovima treba isključiti:

- troškove kupnje zemljišta

- troškove i sate rada ostvarene na poslovima projektiranja, premjeravanja zemljišta, stručnog nadzora i kontrole projekta jer te aktivnosti po NKD-u ne pripadaju građevinskoj djelatnosti

- porez na dodanu vrijednost.

4. Da ne bi došlo do višestrukog iskazivanja podataka, svaki poslovni subjekt - izvođač radova daje samo podatke o radovima (sati rada, narudžbe, izvršeni radovi) koje je ostvario s vlastitim radnicima, dakle bez radova koje je ustupio podizvođačima i kooperantima, osim kada se izričito traži i takav podatak. Za potrebe ovog istraživanja pod vlastitim radnicima podrazumijevaju se svi radnici koje je neposredno angažirao poslovni subjekt - statistička jedinica, bez obzira na to radi li se o radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme, ugovoru o radu ili o nekom drugom pismenom ili usmenom sporazumu.

KLASIFIKACIJA VRSTA GRAĐEVINA

Podatke o odrađenim satima rada na gradilištima, vrijednosti narudžaba radova, te vrijednosti izvršenih radova treba prikazati prema Klasifikaciji vrsta građevina (KVG), i to na razini odjeljaka (dvoznamenkaste brojčane oznake građevina). Imena i brojčane oznake (šifre) odjeljaka već su upisane na obrazac, ali za točno prikazivanje podataka po odjeljcima potrebno je služiti se Klasifikacijom vrsta građevina koja je sastavni dio ovih uputa. U njoj su dani detaljniji opisi građevina koje pripadaju pojedinim odjeljcima, kao i definicije zgrade, stambene i nestambene zgrade, te ostalih građevina. Pridržavanje tih definicija posebno je važno jer će se mjesečni indeksi fizičkog obujma objavljivati najmanje na razini osnovne podjele građevina (radovi na zgradama i radovi na ostalim građevinama) i trebaju biti sukladni s indeksima dobivenim na temelju godišnjih izvještaja u kojima će se radovi razvrstavati prema detaljnijoj, tj. najnižoj razini klasificiranja građevina (četveroznamenkaste brojčane oznake građevina).

OBRAZAC GRAĐ-21/M

TABELA 1. BROJ RADNIKA U IZVJEŠTAJNOM MJESECU (NA DAN NAJVEĆE ZAPOSLENOSTI)

Podaci u ovoj tabeli ispunjavaju se prema stanju na onaj dan (ili dane) u izvještajnom mjesecu kada je na gradilištima na području Republike Hrvatske bio prisutan najveći broj radnika. Podaci o ostalim radnicima statističke jedinice (pomoćni poslovi za građevinsku djelatnost i negrađevinske djelatnosti, ako takve postoje u statističkoj jedinici) preuzimaju se iz kadrovske evidencije bez obzira na to je li to i za njih bio dan najveće prisutnosti na poslu ili nije.

U retku 1, ukupno zaposleni radnici, iskazuje se broj svih radnika u statističkoj jedinici bez obzira na to obavljaju li građevinsku djelatnost ili negrađevinsku djelatnost. Podatak se dobiva zbrajanjem podataka u redcima 2, 3 i 4.

U retku 2, radnici na gradilištima, iskazuju se svi radnici (osim rukovoditelja gradilišta) koji su na dan najveće prisutnosti neposredno sudjelovali na bilo kojoj fazi izvođenja građevinskih radova, bez obzira na kvalifikaciju i vrstu radnog odnosa (ugovor o radu, ugovor o djelu ili bilo koja druga vrsta ugovora i pismenog ili usmenog sporazuma).

U ovu grupu radnika treba također uključiti:

- radnike koji rade na građevinskim strojevima i transportnim sredstvima unutar gradilišta

- poslovođe gradilišta, kao i vlasnike i rukovoditelje (manjih) poduzeća, te članove njihovih obitelji ako su neposredno sudjelovali na izvođenju radova

- iznajmljene zaposlenike radnih agencija kao i posuđene radnike drugih radnih ili poslovnih subjekata

- učenike na praksi i naučnike ukoliko su radili na gradilištu.

Ne obuhvaćaju se radnici koji iz bilo kojeg razloga (godišnji odmor, bolovanje, nedostatak posla ili materijala) nisu radili na gradilištu.

U retku 3, radnici na pomoćnim poslovima u vezi s građevinskom djelatnosti, iskazuju se radnici na rukovodećim i općim poslovima (pravni, kadrovski, financijski poslovi, nabava i prodaja, prijevoz materijala i opreme na gradilišta, skladištari, čuvari itd.).

Ukoliko je statistička jedinica prema razvrstavanju po NKD-u pretežno građevinski poslovni subjekt, ovdje iskazuje sve radnike na pomoćnim poslovima.

Ukoliko je građevinska statistička jedinica samo dio pretežno negrađevinskog poslovnog subjekta, ovdje se iskazuju samo oni radnici koji izravno obavljaju pomoćne poslove samo za građevinski dio poslovnog subjekta.

Ukoliko izvještajna jedinica radi svojih obračuna već posjeduje neki ključ (koeficijent) raspoređivnja općih troškova na pojedine radne jedinice ili pogone, može ga i ovdje primijeniti u procjeni broja zaposlenih na pomoćnim poslovima isključivo za građevinsku djelatnost.

U retku 4, radnici u negrađevinskim djelatnostima, iskazuje se broj radnika na poslovima koji prema NKD-u nisu građevinski, a obavljaju se u statističkoj jedinici, koja je prema razvrstavanju po NKD-u pretežno građevinski poslovni subjekt. To su npr. radnici koji rade u radnoj jedinici ili pogonu za proizvodnju građevinskog materijala ili gotovih građevinskih dijelova za ugradnju ili u trgovini za prodaju građevinskog materijala, u projektnom birou, u ugostiteljskoj djelatnosti i sl.

Ukoliko postoji posebna radna jedinica za cestovni prijevoz njezini se radnici također uključuju u ovu skupinu radnika. Međutim ako svega nekoliko radnika obavlja poslove cestovnog prijevoza (materijala, opreme, radnika na gradilišta), oni se uključuju u radnike na općim poslovima u statističkoj jedinici (redak 3).

Ukoliko je građevinska statistička jedinica samo dio nekog drugog, pretežno negrađevinskog poslovnog subjekta, u ovom retku u pravilu ne bi trebalo biti podatka o zaposlenima.

U stupcu 2. tabele 1. prikazuju se radnici koji su na dan najveće prisutnosti na gradilištima radili na području Hrvatske, a u stupcu 3. broj radnika koji je na taj isti dan radio u inozemstvu.

TABELA 2. ODRAĐENI SATI NA GRADILIŠTIMA U IZVJEŠTAJNOM MJESECU

U ovoj tabeli iskazuju se svi stvarno odrađeni sati rada na gradilištima u Republici Hrvatskoj u izvještajnom mjesecu, i to:

- odrađeni redoviti sati rada prema kolektivnim i drugim ugovorima i pismenim ili usmenim sporazumima;

- odrađeni sati u prekovremenom radu, noćnom radu, radu u nedjelju i na državne praznike;

- odrađeni sati rada iznajmljenih zaposlenika radnih agencija ili posuđenih zaposlenika drugih radnih jedinica ili poslovnih subjekata, te sati rada vlasnika (manjih) poduzeća i članova njihove obitelji ako su neposredno sudjelovali na radovima na gradilištu;

- odrađeni sati rada učenika na praksi;

U odrađene se sate uključuju kraći prekidi rada u tijeku radnog vremena, ali treba isključiti veće zastoje kao npr. zastoje zbog nedostatka građevnog materijala, prekida električne energije, kvara građevinskih strojeva i sl.

Navedeni stvarno odrađeni sati rada obuhvaćaju se bez obzira na to jesu li plaćeni ili iz bilo kojeg razloga nisu plaćeni i neće ni biti plaćeni.

Podaci o odrađenim satima najprije se razvrstavaju prema vrsti građevina na kojima su izvršeni radovi (redci u stupcu 1), a zatim se podaci u svakom retku, tj. za svaku vrstu građevina razvrstavaju na odrađene sate na novim građevinama, stupac 2. i na ostale radove, tj. odrađene sate na postojećim građevinama (rekonstrukcije, popravci i održavanje), stupac 3.

U stupcu 1, ukupno odrađeni sati rada, iskazuju se zajedno odrađeni sati na novim građevinama i odrađeni sati na radovima rekonstrukcije, popravaka i redovitog održavanja postojećih građevina. Podatak u stupcu 1 mora odgovarati zbroju podataka u stupcima 2 i 3.

U stupcu 2, odrađeni sati na novim građevinama uključuju se odrađeni sati na novim građevinama. Pod novom građevinom (novogradnjom) podrazumijeva se izgradnja nove građevine na mjestu gdje prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Za potrebe ovog istraživanja novogradnjom se također smatra:

- novoizgrađeni prostor iza sačuvanih pročelja postojećih zgrada, ako su unutrašnji stropovi i zidovi potpuno urušeni (npr. zbog starosti zgrade, ratnih razaranja i sl.)

- dogradnja i nadogradnja postojećih građevina ako se dobivaju nove upotrebne cjeline, kao npr. potpuno novi stan ili poslovni prostor, ili npr. produženje postojećih prometnica, plinskih, vodovodnih, kanalizacijskih i drugih cjevovoda ili komunikacijskih vodova i sl.

U stupcu 3, ostali radovi, iskazuju se odrađeni sati rada na rekonstrukcijama (osim onih radova dogradnje i nadogradnje koje se iskazuju zajedno s građevinama novogradnje), popravcima i redovitom održavanju postojećih građevina.

U ovom je istraživanju rekonstrukcija (poboljšanje postojećih građevina) izvođenje građevinskih radova kojima se bitno poboljšava kakvoća, funkcija, kapacitet i trajanje postojeće građevine. U rekonstrukciji se, dakle, izvode radovi kojima se utječe na tehnička svojstva bitna za građevinu kao što je npr. saniranje, modernizacija, radovi zbog promjena namjene građevine ili tehnološkog procesa itd. Ovdje se obuhvaćaju proširenja postojećih građevina, kao npr. postojećeg stana ili poslovnog prostora (dogradnje soba ili pomoćnih prostorija), proširenje prometnica radi veće propusne moći, zamjene postojećih cjevovoda i vodova s onima koji imaju veći kapacitet i sl.

Poboljšanju građevina pripadaju i radovi kojima se potpuno zamjenjuju dotrajale električne, vodovodne i druge instalacije, kao i uvođenje plinskih instalacija, centralnog grijanja, klimatizacijskih uređaja i drugih instalacija u postojeće zgrade.

Popravci i održavanje jesu građevinski radovi kojima se u pravilu ne produžuje uobičajena trajnost ili se bitno ne poboljšavaju postojeće građevine, ali se njima spriječavaju daljnja veća oštećenja i propadanje građevine te je održavaju u stanju normalne funkcije i trajnosti. Ovoj vrsti radova pripadaju popravci i prema potrebi zamjena dotrajalih dijelova na postojećim građevinama kao npr. zamjena oštećenih dijelova krovišta, električnih i drugih instalacija, obnova fasada, bojenje zidova, prozora i vrata, popravak oštećenja na cestama uključujući presvlačenje novim slojem asfalta, popravci i zamjene dotrajalih dijelova vanjske kanalizacije, vodovoda itd.

TABELA 3. VRIJEDNOST NARUDŽABA GRAĐEVINSKIH RADOVA U IZVJEŠTAJNOM MJESECU

Da ne bi došlo do višestrukog iskazivanja vrijednosti narudžaba radi podugovaranja radova, potrebno je da svaka statistička jedinica iskaže onu vrijednost ugovorenih radova koje namjerava ostvariti s vlastitim radnicima, odnosno s radnicima koje će neposredno angažirati za izvršenje ugovora.

Pod primljenim narudžbama podrazumijeva se ukupna vrijednost ugovora sklopljenih u izvještajnom mjesecu s naručiocima radova.

Smatra se da je narudžba nastala na dan kada je potpisan ugovor između naručitelja i izvođača radova.

U primljene narudžbe treba također uključiti izgradnju za vlastite potrebe, tj. potrebe poslovnog subjekta koji izvodi građevinske radove, kao i druge slučajeve kada ne postoji pismeni ugovor s naručiteljem radova.

Pod izgradnjom za vlastite potrebe podrazumijeva se izgradnja građevina koje će služiti poslovnom subjektu za obavljanje djelatnosti (npr. izgradnja upravne zgrade, skladišta materijala, nadstrešnica za građevinske strojeve, prilaznih putova do tih objekata i sl.) kao i izgradnja radi kasnije prodaje na tržištu ili iznajmljivanja.

Kod izgradnje za vlastite potrebe (koja se zasniva na odlukama vlasnika odnosno poslovodstva poduzeća) smatra se da je "narudžba" nastala na dan kada su započeli radovi na gradilištu, a uključuje se predviđena vrijednost radova.

Vrijednost narudžaba u izvještajnom mjesecu također se razvrstava prema Klasifikaciji vrsta građevina, i to na razini odjeljaka, kao i tabeli 2.

Obuhvaćaju se narudžbe radova za nove građevine, te za rekonstrukcije, popravke i održavanje postojećih građevina.

U stupcu 1, nove narudžbe u izvještajnom mjesecu, iskazuju se podaci samo za nove narudžbe, uključujući i započetu izgradnju za vlastite potrebe kako je gore definirano, bez obzira na to kada je rok za završetak izgradnje, odnosno da li će se radovi obavljati samo u tijeku izvještajne godine ili i kasnije.

U stupcu 2, otkazane narudžbe u izvještajnom mjesecu, iskazuju se sve otkazane narudžbe od strane naručitelja posla ili izvoditelja radova, bez obzira na to jesu li bile ugovorene u izvještajnoj godini ili ranijih godina.

U stupcu 3, neto narudžbe u izvještajnom mjesecu, upisuje se izračunata razlika između podataka u stupcu 1 i podataka u stupcu 2. Ukoliko u izvještajnom mjesecu nije bilo otkazanih narudžaba od strane naručitelja posla ili izvođača radova, u ovaj se stupac samo prepisuju podaci iz stupca 1.

Međutim, ako je za radove na nekim vrstama građevinama bilo otkazanih ugovora a nije bilo novih narudžaba, podatak (razlika) također se treba upisati u ovaj stupac, ali se negativnim predznakom (-). Razlika između podataka s "pozitivnim" predznakom (nije potrebno upisivati oznaku +) i negativnim predznakom (-) upisuje se u red "ukupno", također s negativnim ili pozitivnim predznakom, ovisno o ukupnoj razlici između novih i otkazanih narudžaba u izvještajnom mjesecu.

Ukoliko u izvještajnom mjesecu nije bio zaključen ni jedan novi ugovor s naručiteljem radova niti je poslovni subjekt započeo nove radove za svoje potrebe, a nije bilo ni otkazivanja radova, svi će stupci ove tabele biti bez podataka. U tom bi slučaju izvještajna jedinica trebala u prvi red tabele ("ukupno") upisati kratku napomenu o tome da nema podataka, da bi se izbjegle provjere jesu li podaci slučajno izostavljeni ili doista nema novih podataka o narudžbama za izvještajni mjesec.

OBRAZAC GRAĐ-21/3M

Tabele 1, 2 i 3 na obrascima GRAđ-21/3M i GRAđ-21/M imaju isti sadržaj, pa vrijede iste upute koje su dane za ispunjavanje obrasca GRAđ-21/M.

TABELA 4. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U IZVJEŠTAJNOM TROMJESEČJU

Vrijednost izvršenih građevinskih radova iskazuje se na osnovi privremenih obračunskih situacija, unaprijed dogovorenih isplata prema stupnju dovršenosti radova, ili konačnog obračuna ako su radovi završeni, bez obzira na to jesu li pojedine obračunske situacije priznate i plaćene od naručioca radova ili nisu.

Ukoliko se povremeni obračuni i isplate ne podudaraju s izvještajnim razdobljem ovog izvještaja, poslovni subjekt mora na osnovi tih obračuna i isplata kao i stvarno odrađenih sati rada (npr. kod ugovora s fiksnom cijenom) ili stvarnih troškova (npr. ugovori tipa troškovi plus), procijeniti vrijednost građevinskih radova ostvarenu u posljednjem izvještajnom tromjesečju.

Poslovni subjekt koji gradi za vlastite potrebe (npr. gradnja stambenog ili poslovnog prostora radi prodaje na tržištu ili za obavljanje vlastite djelatnosti), kao i u drugim slučajevima kada ne postoji pismeni ugovor s naručiocem radova, treba dati podatke na osnovi svojih troškova za utrošene sate rada, građevinski materijal i proizvode za ugrađivanje, gorivo itd. u izvještajnom razdoblju.

Da ne bi došlo do višestrukog prikazivanja vrijednosti izvršenih radova zbog podugovaranja radova, prikazuju se sljedeći podaci:

U stupcu 1, vrijednost izvršenih građevinskih radova - ukupno, prikazuju se svi izvršeni radovi statističke jedinice bez obzira na to tko je naručitelj radova, a tko izvođač radova (statistička jedinica ili njezini proizvođači).

Podaci u ovom stupcu moraju odgovarati zbroju podataka iz stupaca 2 i 3.

U stupcu 2, ostvareno s vlastitim radnicima, iskazuje se vrijednost radova koju su ostvarili radnici neposredno angažirani od statističke jedinice - podnositelja ovog izvještaja.

Ovaj podatak uključuje radove koje su radnici statističke jedinice obavili po izravnom ugovoru s naručiteljem radova i kao podizvođači i kooperanti drugih građevinskih poslovnih subjekata.

Podatak o vrijednosti izvršenih građevinskih radova isključivo s vlastitim radnicima može se izračunati tako da se od ukupne vrijednosti izvršenih radova (stupac 1) odbije vrijednost radova koje su za poslovni subjekt - podnositelja izvještaja, izvršili građevinski podizvođači i kooperanti (stupac 3).

U stupcu 3, ostvareno s podizvođačima i kooperantima, iskazuje se vrijednost radova koju su za statističku jedinicu, obavili drugi građevinski poslovni subjekti kao podizvođači, kooperanti i sl.

U stupcu 4, vrijednost utrošenoga građevinskog materijala, goriva i energije iskazuje se podatak o vrijednosti ugrađenog materijala i gotovih proizvoda i dijelova za ugradnju, pogonskoga goriva i električne energije, rezervnih dijelova, sitnog inventara i drugih proizvoda koji su u cijelosti utrošeni u tijeku izvođenja radova u izvještajnom tromjesečju. Ovo je zapravo samo dio materijalnih troškova koji su zajedno s troškovima rada i poslovnim viškom uključeni u vrijednost izvršenih radova (stupac 1) u izvještajnom tromjesečju.

Ovdje se podrazumijevaju materijali, gotovi proizvodi za ugradnju, energija itd. koje je nabavila statistička jedinica. U slučaju da statistička jedinica ne raspolaže točnim podacima o svim navedenim troškova materijala i energije koji terete izvršene radove u izvještajnom tromjesečju, molimo da se podaci procijene na temelju predračunskih kalkulacija ovih troškova razmjerno izvršenim radovima u izvještajnom razdoblju.

Podaci u stupcima 1, 2 i 3 iskazuju se za izvještajno tromjesečje u retku 1. i za razdoblje od početka izvještajne godine do kraja izvještajnog tromjesečja (kumulativ u retku 2).

TABELA 5. IZVRŠENI RADOVI S VLASTITIM RADNICIMA U IZVJEŠTAJNOM TROMJESEČJU PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA

U ovoj tabeli iskazuju se podaci o vrijednosti izvršenih radova prema vrsti građevina i radova koje su izvršili radnici statističke jedinice, što znači da podatak "ukupno" u stupcu 1, redak 1 ove tabele, mora biti jednak podatku u tabeli 4, stupac 2, redak 1.

Radi lakšeg snalaženja i kontrole polja u kojima moraju biti isti podaci, uokvirena su podebljanom crtom.

Podaci u ovoj tabeli najprije se razvrstavaju prema vrsti građevina na kojima su izvršeni radovi (redci u stupcu 1), a zatim se podaci u svakom retku, tj. za svaku vrstu građevina razvrstavaju na radove na novim građevinama i na ostale radove (radovi na postojećim građevinama kao što su rekonstrukcije, popravci i održavanje).

Za razvrstavanje podataka o vrijednosti radova po vrstama građevina i radova na obrascu GRAĐ-21/3M (tabela 5), vrijede iste upute kao i za razvrstavanje podataka o odrađenim satima rada na obrascu GRAĐ-21/M (tabela 2).

Kako se podaci o vrijednosti izvršenih radova ne odnose na naplaćene nego na stvarno izvršene radove, to se podaci o vrijednosti radova u izvještajnom tromjesečju (obrazac GRAĐ-21/3M, tabela 5) moraju iskazati kod istih vrsta građevina i radova kao i podaci o odrađenim satima rada u tabeli 2.

Tako se npr. ne smije dogoditi da se na obrascu GRAĐ-21/3M za I. tromjesečje pojave podaci o vrijednosti radova na vrsti građevina (ili vrsti radova) za koju se u tabeli 2 (u GRAĐ-21/M ili GRAĐ-21/3M) ni u jednom od tri mjeseca koja čine izvještajno tromjesečje nisu pojavili podaci o satima rada.

TABELA 6. STAMBENA IZGRADNJA OD POČETKA GODINE DO KRAJA IZVJEŠTAJNOG TROMJESEČJA

U tabelu 6 upisuju se podaci o broju i površini završenih stanova od početka izvještajne godine do kraja izvještajnog tromjesečja, te podatak o broju nezavršenih stanova na kraju izvještajnog tromjesečja. Podaci se daju prema lokaciji (županiji) zgrade sa stanovima.

Stan je građevinska cjelina namijenjena za stanovanje koja se sastoji od jedne ili više soba s pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, kupaonica, zahod), a može imati jedan ili više posebnih ulaza sa stubišta ili izravno s ulice ili dvorišta.

Da ne bi došlo do višestrukog iskazivanja podataka o broju i površini stanova, u ovoj tabeli se iskazuju samo stanovi koje poslovni subjekt - podnositelj izvještaja, gradi po neposrednom ugovoru s investitorom ili za vlastite potrebe (npr. radi prodaje na tržištu), bez obzira na to je li pri tom koristio samo vlastitu radnu snagu ili je koristio rad podizvođača i sl.

Ukoliko je poslovni subjekt kao podizvođač ili kooperant izvodio samo instalacijske ili završne radove na stanovima, ne prikazuje podatke o broju i površini stanova, već to prikazuje glavni izvođač radova.

Obuhvaćaju se svi stanovi koji se grade u (isključivo ili pretežno) stambenim zgradama kao i u pretežno nestambenim zgradama, i to stanovi za stalno stanovanje i stanovi za odmor.

Ne iskazuju se stanovi u zgradama privremenog karaktera (barake i sl.), kao ni sobe ili stanovi u samačkim zgradama hotelskog tipa.

Stambenima se smatraju one zgrade u kojima je 50% i više ukupne korisne (neto) podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Pretežno nestambene su one zgrade u kojima ima manje od 50 % ukupne korisne (neto) podne površine namijenjene za stambene svrhe.

Pritom se u ukupnu korisnu (neto) podnu površinu zgrade namijenjenu za stambene svrhe uračunava korisna podna površina stanova kao i zajedničkih prostorija koje koriste vlasnici stanova (hodnika, drvarnica, prostorija za odlaganje otpada, spremišta za bicikle, garaža i sl.).

Za stanove u zgradama koje se dograđuju ili u kojima se izvodi prenamjena prostora iz nestambenog u stambeni, prikazuju se podaci samo u slučaju kada se dograđuju potpuno novi stanovi, a ne samo pojedine sobe ili pomoćne prostorije.

Stanovi u obnovi prikazuju se kao novi stanovi samo u slučaju ako su građeni od temelja, odnosno od prve etaže (prizemlja), bilo da su prethodno bili potpuno porušeni bilo da su ostala djelomično sačuvana pročelja zgrade. To su npr. zgrade, odnosno stanovi sa stupnjem oštećenja 5 ili 6.

Stupci 1 i 2, završeni stanovi

Završenim stanom smatra se samo onaj stan na kome su završeni svi predviđeni građevinski, instalacijski i završni radovi.

Podatak o površini završenih stanova odnosi se na korisnu površinu stanova.

Korisna površina stana je podna površina mjerena unutar finalno obrađenih zidova, mjereći od ruba unutrašnjeg praga ulaznih vrata.

Ukoliko se daju podaci o stanovima u obiteljskim kućama, u površinu stana ne smiju se računati površine podruma, tavana, stubišta i hodnika koji povezuju dva stana (osim ako povezuju prostorije istog stana), te površine garaža.

Stupac 3, nezavršeni stanovi

U broj nezavršenih stanova na kraju izvještajnog mjeseca ulaze svi oni stanovi koji su se počeli graditi u izvještajnoj godini ili prije, a nisu završeni na kraju izvještajnog tromjesečja.

OBRAZAC GRAĐ-21/ M/OBRT

Obrazac GRAĐ-21/ M/OBRT ima skraćeni sadržaj u odnosu na obrasce koje ispunjavaju pravne osobe, ali se na njih također odnose opće upute za ispunjavanje GRAĐ-21/M i GRAĐ-21/3M, osim identifikacijskih podataka.

Obrazac GRAĐ-21/M/OBRT ispunjavaju obrtnici koji obavljaju građevinsku djelatnost definiranu u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) u području F Građevinarstvo.

Obaveza ispunjavanja ovog upitnika temelji se na Zakonu o statistici ("Narodne novine", br. 52/94).

Državni zavod za statistiku na temelju uzorka ili selekcijom prema broju zaposlenih određuje obrtnike koji će ispunjavati ovaj izvještaj.

Primljene obrasce GRAĐ-21/M/OBRT obrtnici su dužni ispunjavati za svaki mjesec u izvještajnoj godini prema uputama za ispunjavanje.

Popunjene upitnike dužni su dostaviti u županijski ured za statistiku u roku koji im on odredi.

NAČIN ISPUNJAVANJA OBRASCA

Identifikacijski podaci (u zaglavlju obrasca) ispisuju se na crtama.

Svi podaci u tabeli 1 upisuju se u predviđena polja, i to kao kao cijeli brojevi, bez decimalnog zareza.

Podaci o vrijednosti narudžaba i izvršenih radova iskazuju se u tisućama kuna, što znači da ako je npr. vrijednost izvršenih građevinskih radova u jednom mjesecu 30 000 kuna, u predviđeno polje treba upisati  30 .

IDENTIFIKACIJSKI PODACI

U zaglavlje upitnika potrebno je najprije upisati mjesec za koji se iskazuju podaci u izvještaju, a zatim popuniti podatke o nazivu (tvrtki) obrta, jedinstvenom matičnom broju građanina (JMBG) vlasnika obrta, te adresne podatke o radnji (županija, grad/općina, mjesto, ulica i kućni broj), te broj telefona.

Ukoliko obrtnik nema naziv i brojčanu oznaku (šifru) podrazreda djelatnosti prema NKD-u, tada može kratko opisati koje građevinske radove pretežno izvodi (npr. iskop zemlje građevinskim strojevima, postavljanje uličnih cjevovoda za vodu, plin i sl., izgradnja zgrada, postavljanje centralnog grijanja, vodovodne i kanalizacijske instalacije u zgradama itd.

TABELA 1. GRAĐEVINSKI RADOVI U IZVJEŠTAJNOM MJESECU

U ovoj tabeli se iskazuju podaci o građevinskim radovima u izvještajnom mjesecu. Pojam građevinskih radova obuhvaća pripremne radove na gradilištu (rušenje postojećih građevina, čišćenje zemljišta, zemljani radovi), izgradnju zgrada i drugih građevina, instalacijske i završne radove na građevinama te iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovateljem. Uključuju se radovi na novim građevinama, te na rekonstrukcijama, popravcima i održavanju postojećih građevina.

Pod gradilištem se podrazumijeva svaka građevina (nova ili stara) na kojoj se izvode radovi, bez obzira na obujam i vrijednost radova.

U stupac 1, broj radnika na gradilištima, upisuje se broj radnika koji su obavljali građevinske radove, i to prema stanju na onaj dan u izvještajnom mjesecu kada je radio najveći broj radnika na građevinskim poslovima.

U stupac 2, broj odrađenih sati rada na gradilištima, upisuje se broj sati svih radnika koji su izvodili građevinske radove, u izvještajnom mjesecu uključujući i vlasnika obrta, te članove njegove obitelji ako su neposredno radili na građevinskim radovima, bez obzira na to jesu li ti sati plaćeni ili nisu i neće ni biti plaćeni. Uključuju se sati rada u redovnom radu, prekovremenom radu te rad u nedjelju i na praznike.

U stupac 3, nove narudžbe, upisuje se vrijednost naručenih radova u tijeku izvještajnog mjeseca (bez obzira na to postoji li pismeni ili samo usmeni sporazum), kao i predviđena vrijednost radova koje je obrtnik počeo izvoditi za svoje vlastite potrebe.(npr. građevine za obavljanje vlastite djelatnosti, stanove radi prodaje i sl).

U stupac 4, otkazane narudžbe, upisuje se vrijednost narudžaba koje je otkazao naručitelj (investitor) radova ili sam obrtnik, bez obzira na to jesu li ti radovi ugovoreni u izvještajnoj godini ili ranije.

U stupac 5, vrijednost izvršenih radova, upisuje se vrijednost izvršenih građevinskih radova u izvještajnom mjesecu, a ne naplaćenih radova. Ova vrijednost uključuje sve troškove koje je obrtnik imao pri obavljanju radova (troškovi radne snage i ugrađenog materijala, goriva, itd.), a ne uključuju se troškovi nabave zemljišta, projektantske i druge arhitektske usluge, te PDV.

Uključuje se vrijednost svih izvršenih radova koje je obrtnik izvršio zajedno sa svojim radnicima, bez obzira tko je investitor radova.

Ukoliko obrtnik nema točan obračun izvršenih radova za izvještajni mjesec, molimo da procijeni podatak o vrijednosti na temelju predračuna cijelog posla (poslova) i dijela koji je izvršen u izvještajnom mjesecu s obzirom na broj odrađenih sati rada i utrošeni građevinski materijal i gotove građevinske proizvode za ugradnju.

Svi navedeni podaci iskazuju se u tabeli posebno za radove na zgradama, a posebno za sve ostale građevine koje nisu zgrade (npr. ceste, ulične cjevovode za vodu, plin, kanalizaciju, te ulične električne i telekomunikacijske vodove itd.).

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA
GRAĐ-21/M/OBRT

Istraživanje Mjesečni izvještaj građevinarstva provodi se na osnovi Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine", br. 52/94) i Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske

Obveza podnošenja izvještaja temelji se na čl. 15. Zakona o državnoj statistici. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netočnih podataka ili nedavanja podataka u propisanom roku povlači kaznene odredbe iz čl. 42. i čl. 43. navedenog zakona.

Obrazac GRAĐ-21M/OBRT ispunjavaju obrtnici koji obavljaju građevinsku djelatnost definiranu u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) u području F Građevinarstvo ("Narodne novine", br. 3/97).

Državni zavod za statistiku na temelju uzorka ili selekcijom prema broju zaposlenih određuje obrtničke radnje koje će ispunjavati ovaj izvještaj.

Primljene obrasce GRAĐ-21/OBRT obrtnici su dužni ispunjavati za svaki mjesec u izvještajnoj godini prema uputama za ispunjavanje.

Popunjene upitnike dužni su dostaviti u županijski ured za statistiku u roku koji im on odredi.

NAČIN ISPUNJAVANJA OBRASCA

Identifikacijski podaci (u zaglavlju obrasca) ispisuju se na crte.

Svi podaci u tabeli 1. upisuju se u predviđena polja, i to kao cijeli brojevi, bez decimalnog zareza.

Podaci o vrijednosti narudžaba i izvršenih radova iskazuju se u tisućama kuna, što znači da ako je npr. vrijednost izvršenih građevinskih radova u jednom mjestu 30 000 kuna, u predviđeno polje treba upisati 30 .

IDENTIFIKACIJSKI PODACI

U zaglavlje upitnika potrebno je najprije upisati mjesec za koji se iskazuju podaci u izvještaju, a zatim podatke o nazivu (tvrtki) obrta, jedinstvenom matičnom broju građanina (JMBG) vlasnika obrta, te adresne podatke o radnji (županija, grad/općina, mjesto, ulica i kućni broj), te broj telefona.

Ukoliko obrtnik nema naziv i brojčanu oznaku (šifru) podrazreda djelatnosti prema NKD-u, može kratko opisati koje građevinske radove pretežno izvodi (npr. iskop zemlje građevinskim strojevima, postavljanje uličnih cjevovoda za vodu, plin i sl., izgradnja zgrada, postavljanje centralnog grijanja, vodovodne i kanalizacijske instalacije u zgradama itd.).

TABELA 1.

U ovoj se tabeli iskazuju podaci o građevinskim radovima u izvještajnom mjesecu. Pojam građevinskih radova obuhvaća pripremne radove na gradilištu (rušenje postojećih građevina, čišćenje zemljišta, zemljane radove), izgradnju zgrada i drugih građevina, instalacijske i završne radove na građevinama te iznajmljivanje građevinskih strojeva s rukovateljem. Uključuju se radovi na novim građevinama, te na rekonstrukcijama, popravcima i održavanju postojećih građevina.

Pod gradilištem se podrazumijeva svaka građevina (nova ili stara) na kojoj se izvode radovi, bez obzira na obujam i vrijednost radova.

U stupac 1, broj radnika na gradilištima, upisuje se broj radnika koji su obavljali građevinske radove, i to prema stanju na onaj dan u izvještajnom mjesecu kada je najveći broj radnika radio na građevinskim poslovima.

U stupac 2, broj odrađenih radnih sati na gradilištima, upisuje se broj sati svih radnika koji su izvodili građevinske radove, uključujući vlasnika obrta i članove njegove obitelji ako su neposredno radili na građevinskim radovima, bez obzira na to jesu li ti sati plaćeni ili nisu i neće ni biti plaćeni. Uključuju se radni sati u redovitom radu, prekovremenom radu te rad u nedjelju i na praznike.

U stupac 3, nove narudžbe, upisuje se vrijednost naručenih radova u tijeku izvještajnog mjeseca (bez obzira na to postoji li pismeni ili samo usmeni sporazum), kao i predviđena vrijednost radova koje je obrtnik počeo izvoditi za svoje vlastite potrebe.

U stupac 2, otkazane narudžbe, upisuje se vrijednost narudžaba koje je otkazao naručitelj (investitor) radova ili sam obrtnik, bez obzira na to jesu li radovi ugovoreni u izvještajnoj godini ili prije.

U stupac 3, vrijednost izvršenih radova, upisuje se vrijednost izvršenih građevinskih radova u izvještajnom mjesecu, a ne naplaćenih radova. Ova vrijednost uključuje sve troškove koje je obrtnik imao pri obavljanju radova (troškove radne snage i ugrađenog materijala, goriva itd.), a ne uključuje troškove za nabavu zemljišta, projektantske i druge arhitektske usluge, te PDV.

Ukoliko obrtnik nema točan obračun izvršenih radova za izvještajni mjesec, molimo da procijeni podatak o vrijednosti na temelju predračuna cijelog posla (poslova) i dijela koji je izvršen u izvještajnom mjesecu s obzirom na broj odrađenih radnih sati.

Svi gore navedeni podaci iskazuju se u tabeli posebno za radove na zgradama, a posebno za sve ostale građevine koje nisu zgrade (npr. ceste, ulični cjevovodi za vodu, plin, kanalizaciju, te ulični električni i telekomunikacijski vodovi itd.).

III. KLASIFIKACIJA VRSTA GRAĐEVINA - KVG ZA MJESEČNI I TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ GRAĐEVINARSTVA (GRAĐ-21/M, GRAĐ-21/M/OBRT, GRAĐ-21/3M)

1. UVOD

KLASIFIKACIJSKA NAČELA

U ovoj su klasifikaciji građevine podijeljene na dva osnovna područja - "Zgrade" i "Ostale građevine". Podjela na ova područja temelji se na specifičnostima tehničkog dizajna i izvedbi projekata, a proizlazi iz specijalne namjene građevina. Unutar ovih područja niža razina klasificiranja zgrada temelji se uglavnom na namjeni (npr. stambene zgrade, nestambene zgrade), a niža razina klasificiranja ostalih građevina uglavnom se temelji na tehničkom dizajnu koji je određen namjenom ovih građevina.

DEFINICIJE

Građevine su objekti povezani s tlom za koje se obavljaju građevinski radovi, napravljeni od građevinskih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, izgrađene su kao samostalne upotrebne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su za stanovanje, obavljanje neke djelatnosti ili za smještaj i čuvanje životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne aktivnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove npr. nadstrešnice, kao i građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade su građevine u kojima je 50 % ili više ukupne korisne (neto) podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Nestambene zgrade su građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50 % ukupne korisne (neto) podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Pritom se u ukupnu korisnu (neto) podnu površinu zgrade namijenjene za stambene svrhe uračunava korisna podna površina stanova kao i zajedničkih prostorija koje koriste vlasnici stanova (hodnika, drvarnica, prostorija za odlaganje otpada, spremišta za bicikle, garaža i sl.).

Ostale građevine su sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, mostovi, željezničke pruge, zrakoplovne staze, magistralni i gradski (lokalni) cjevovodi, električni i telekomunikacijski vodovi, brane, luke, različiti objekti za rudarstvo, prerađivačku industriju, elektrane i sl.

2. STRUKTURA KLASIFIKACIJE VRSTA GRAĐEVINA NA RAZINI ODJELJAKA

1. ZGRADE

11 Stambene zgrade

12 Nestambene zgrade

2. OSTALE GRAĐEVINE

21 Prometna infrastruktura

22 Cjevovodi, komunikacijski i energetski vodovi

23 Složene građevine na industrijskim prostorima

24 Ostale nespomenute građevine

3. DETALJNA VERZIJA KLASIFIKACIJE VRSTA GRAĐEVINA S OBJAŠNJENJIMA

 1.  ZGRADE

11       Stambene zgrade 

    111 1110 Zgrade s jednim stanom 

        Ovaj razred uključuje: 

        - samostojeće kuće kao što su obiteljske kuće bungalovi vile planinske kolibe
         šumske lovačke kućice seoske (farmerske) kuće ljetnikovci kuće za odmor itd. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - kuće u nizu spojene zidom ili niz spojenih kuća na strmini (terasama), u kojima
         svaki stan ima vlastiti krov i vlastiti ulaz izravno iz razizemlja. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - nestambene seoske gospodarske zgrade, vidi 1271. 

    112   Zgrade s dva ili više stanova 

      1121 Zgrade s dva stana 

        Ovaj razred uključuje: 

        - samostojeće kuće, kuće u nizu spojene zidom ili niz spojenih kuća na
         strmini (terasama), s dva stana. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - kuće u nizu spojene zidom ili niz spojenih kuća na strmini (terasama),
         u kojima svaki stan ima vlastiti krov i vlastiti ulaz izravno iz razizemlja, 
        vidi 1110. 

      1122 Zgrade s tri i više stanova 

        Ovaj razred uključuje: 

        - ostale stambene zgrade kao što su stambeni blokovi, stambene kuće s tri
         ili više stanova 

        Ovaj razred isključuje: 

        - zgrade za stanovanje zajednica (tvz. kolektivne stanove), vidi 1130. 

        - hotele 1211 

        - omladinske hostele, kampove i bungalove za odmor, vidi 1212. 

    113 1130 Zgrade za stanovanje zajednica (tvz. kolektivni stanovi) 

        Ovaj razred uključuje: 

        - stambene zgrade za zajednice, uključujući stanove i zasebne namještene
        stanove s kompletnom uslugom održavanja i čišćenja za starije osobe,
        studente, djecu i druge društvene skupine, npr. domove umirovljenika, 
        radničke hostele, studentske domove, sirotišta, hostele za beskućnike, itd. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - bolnice i klinike, vidi 1264. 

        - institucionalne zgrade s medicinskom njegom, vidi 1264. 

        - zatvore, vojarne, vidi 1274. 

12       Nestambene zgrade 

    121   Hoteli i slične zgrade 

      1211 Hoteli 

        Ovaj razred uključuje: 

        - hotele, motele, gostionice, pansione i slične zgrade za noćenje, s 
        restoranom ili bez njega. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - samostojeće restorane i barove 

        Ovaj razred isključuje: 

        - restorane u zgradama sa stanovima, vidi 1122. 

        - omladinske hostele, planinarske domove, kampove, bungalove za odmor, vidi 1212 

        - restorane u trgovačkim centrima, vidi 1230. 

      1212 Ostale zgrade za kratkotrajni boravak 

        Ovaj razred uključuje: 

        - omladinske hostele, planinarske domove, dječje ili obiteljske kampove,
        bungalove za odmor, domove za odmor te druge zgrade za noćenje tijekom
        praznika, d.n.1 

        Ovaj razred isključuje: 

        - hotele i slične zgrade za noćenje, vidi 1211 

        - zabavne parkove, vidi 2412. 

    122 1220 Uredske zgrade 

        Ovaj razred uključuje: 

        - zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne 
        svrhe, za administrativne i upravne svrhe,
        npr. banke, poštanske urede, urede lokalne 
        uprave i državnih tijela itd. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - konferencijske i kongresne centre, sudove, zgrade parlamenata. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - urede u zgradama koje se pretežno koriste za druge svrhe. 

    123 1230 Zgrade za trgovinu na veliko i malo 

        Ovaj razred uključuje: 

        - trgovačke centre, zgrade s dućanima, robne kuće, samostojeće dućane 
        i butike, sajamske hale, prostore za aukcije i izložbe, natkrivene tržnice,
         servisne stanice za motorna vozila itd. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - dućane u zgradama koje se uglavnom koriste za druge svrhe. 

    124   Zgrade za promet i komunikacije 

      1241 Zgrade za komunikacije, postaje, terminali i slične zgrade 

        Ovaj razred uključuje: 

        - zgrade i instalacije u civilnim i vojnim zračnim lukama, željezničke 
        i autobusne postaje, lučke terminale, stajališta žičara i sjedećih žičara 

        - zgrade za televizijsko i radijsko emitiranje, telefonske centrale, 
        telekomunikacijske centre itd. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - spremišta za zrakoplove (hangare), signalne (skretničarske) kućice i 
        spremišta za lokomotive i vagone 

        - telefonske govornice 

        - svjetionike 

        - zgrade za kontrolu zračnog prometa (kontrolne tornjeve) 

        Ovaj razred isključuje: 

        - servisne stanice za motorna vozila, vidi 1230 

        - rezervoare, silose i skladišta, vidi 1252 

        - željezničke pruge, vidi 212 

        - staze u zračnim lukama, vidi 2130 

        - telekomunikacijske vodove i stupove, vidi 2213, 2224 

        - terminale za ugljikovodike, vidi 2303. 

      1242 Garaže 

        Ovaj razred uključuje: 

        - garaže (nadzemne i podzemne) i natkrivena parkirališta. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - spremišta za bicikle. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - garaže i parkirališta u zgradama koje se uglavnom upotrebljavaju za druge svrhe 

        - servisne stanice za motorna vozila, vidi 1230 

    125   Industrijske zgrade i skladišta 

      1251 Industrijske zgrade 

        Ovaj razred uključuje: 

        - natkrivene zgrade koje se upotrebljavaju za industrijsku proizvodnju, 
        npr. tvornice, radionice, klaonice, pivovare, hale za montažu itd. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - rezervoare, silose i skladišta, vidi 1252 

        - nestambene seoske gospodarske zgrade, vidi 1271 

        - složene industrijske objekte i postrojenja (elektrane, rafinerije itd.) 
        koji nisu zgrade, vidi 230. 

      1252 Rezervoari, silosi i skladišta 

        Ovaj razred uključuje: 

        - rezervoare i tankove 

        - rezervoare za ulje i plin 

        - silose za žitarice, cement i druge suhe agregate 

        - hladnjače i specijalizirana skladišta 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - natkrivena skladišta na otvorenom 

        Ovaj razred isključuje: 

        - poljoprivredne silose i skladišta, vidi 1271 

        - vodotornjeve, vidi 2222 

        - terminale za ugljikovodike, vidi 2303. 

    126   Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost 
        i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale 
        zgrade za zdravstvenu zaštitu i zgrade za 
        institucionalnu skrb 

    1261  Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost 
        i zabavu 

        Ovaj razred uključuje: 

        - kinodvorane, koncertne dvorane, operne kuće, kazališta itd. 

        - dvorane za sastanke i višenamjenske dvorane koje se uglavnom 
        upotrebljavaju za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu 

        - igračnice, cirkuse, muzičke dvorane, plesne dvorane i diskoklubove, 
        paviljone za promenadne koncerte itd. 

        - zgrade u zoološkim i botaničkim vrtovima 

        Ovaj razred isključuje: 

        - muzeje, umjetničke galerije, vidi 1262 

        - sportske dvorane, vidi 1265 

        - zabavne parkove, vidi 2412. 

      1262 Muzeji i knjižnice 

        Ovaj razred uključuje: 

        - muzeje, umjetničke galerije, knjižnice i informacijsko-dokumentacijske centre. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - zgrade za čuvanje arhivske građe (arhive). 

        Ovaj razred isključuje: 

        - povijesne spomenike, vidi 1273 

      1263 Školske, fakultetske zgrade i zgrade za 
        znanstveno-istraživačke djelatnosti 

        Ovaj razred uključuje: 

        - zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (npr. jaslice,
        vrtiće, osnovne škole, srednje škole (koledže, gimnazije, tehničke škole itd.), 
        zgrade škola za dopunsko obrazovanje i srednje stručne škole 

        - zgrade koje se upotrebljavaju za više obrazovanje i istraživanje, istraživačke laboratorije, ustanove za više obrazovanje. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - specijalne škole za hendikepiranu djecu 

        - koledži za više obrazovanje 

        - meteorološke stanice, zgrade opservatorija. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - hostele koji su samostojeće zgrade internata, vidi 1130 

        - studenske domove, vidi 1130 

        - knjižnice, vidi 1262 

        - sveučilišne bolnice, vidi 1264 

      1264 Bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu 
        zaštitu i zgrade za institucionalnu skrb 

        Ovaj razred uključuje: 

        - institucije koje pružaju medicinski i kirurški tretman, te njegu za 
        bolesne i ozlijeđene osobe 

        - sanatorije, bolnice za dugotrajni boravak i domove za njegu, psihijatrijske
        bolnice, dispanzere, objekte za socijalnu zaštitu majki i djece. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - sveučilišne bolnice, bolnice za kažnjenike, zatvorenike i oružane snage 

        - zgrade koje se upotrebljavaju za termalno liječenje, talasoterapiju,
         funkcionalnu rehabilitaciju, transfuziju krvi, prikupljanje majčinog mlijeka,
        veterinarsko liječenje itd. 

        -institucionalne zgrade s kombiniranim stambenim i medicinskim uslugama 
        za starije osobe, hendikepirane osobe itd. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - stanove i domove s uključenom socijalnom skrbi za stare i hendikepirane 
        osobe itd., vidi 1130 

      1265 Sportske dvorane 

        Ovaj razred uključuje: 

        - zgrade za sportove koji se održavaju u zatvorenom prostoru (košarkaška i 
        teniska igrališta, plivališta, gimnastičke dvorane, dvorane za klizanje i hokej) 
        i koje imaju prostore za gledatelje (podeste, terase itd.), te za sudionike
         (tuševe, garderobe itd.). 

        Ovaj razred isključuje: 

        - višenamjenske dvorane koje se uglavnom upotrebljavaju za kulturno-umjetničku 
        djelatnost i zabavu, vidi 1261 

        - sportske terene koji se upotrebljavaju za sportove na otvorenom, npr. otvorena 
        teniska igrališta, otvorene bazene, itd., vidi 2411. 

    127   Ostale nestambene zgrade 

      1271 Nestambene poljoprivredne gospodarske zgrade 

        Ovaj razred uključuje: 

        - seoske gospodarske zgrade i skladišta koji se koriste za poljoprivredne 
        svrhe, npr. staje za krave, konjušnice, svinjce, obore za ovce, ergele, 
        štenare, industrijske peradarnike, ambare, garaže, hangare i poljoprivredne 
        pomoćne zgrade, vinarije, vinske podrume, staklenike, poljoprivredne silose itd. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - objekte u zoološkim i botaničkim vrtovima, vidi 2412 

      1272 Zgrade za obavljanje vjerskih i drugih obreda 

        Ovaj razred uključuje: 

        - crkve, kapele, džamije, sinagoge itd. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - groblja i građevine na grobljima, prostorije za ispraćaj, krematorije. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - sekularizirane crkvene građevine koje se upotrebljavaju kao muzeji, vidi 1262 

        - povijesne spomenike itd., vidi 1273. 

      1273 Povijesni ili zaštićeni spomenici 

        Ovaj razred uključuje: 

        - povijesne ili zaštićene zgrade, bilo koje vrste, koje se ne upotrebljavaju
         za druge svrhe. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - zaštićene ruševine, arheološke iskopine i pretpovijesna nalazišta 

        - kipove, te komemorativne, umjetničke ili dekorativne građevine. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - muzeje, vidi 1262 

        - zgrade za obavljanje vjerskih obreda, vidi 1272. 

      1274 Ostale zgrade, d.n.1 

        Ovaj razred uključuje: 

        - kaznionice, zatvore i popravne centre, vojarne za oružane snage, policiju
         ili vatrogasce. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - građevine kao što su nadstrešnice na autobusnim stajalištima, javne zahode,
         praonice itd. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - telefonske govornice, vidi 1241 

        - bolnice za kažnjenike, zatvorenike i oružane snage, vidi 1264 

        - vojne objekte, vidi 2420 

 2. OSTALE GRAĐEVINE 

  21   Prometna infrastruktura 

     211 Autoceste, ulice i ceste 

      2111 Autoceste 

        Ovaj razred uključuje: 

        - ceste za promet motornim vozilima, te ceste za međugradski promet, 
        uključujući raskrižja i čvorišta. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - instalacije za rasvjetu, signalizaciju, sigurnost i parkiranje. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - servisne stanice na cestama za popravak motornih vozila, vidi 1230 

        - mostove i uzdignute autoceste, vidi 2141 

        - tunele i pothodnike, vidi 2142. 

      2112 Ulice i ceste 

        Ova razred uključuje: 

        - ulice unutar gradova i sela, seoske ceste i staze (uključujući otvorena
         parkirališta, raskrižja, čvorišta, obilaznice i kružne tokove), npr. ulice,
         avenije, aleje, prometne trake, asfaltirane ceste, sporedne ceste, prilazne 
        ceste, seoske ili šumske putove, pješačke staze, jahaće i biciklističke staze, 
        trgove, pješačke putove i zone 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - instalacije za rasvjetu, signalizaciju, sigurnost i parkiranje. 

    212   Željezničke pruge 

      2121 Međugradske željezničke pruge 

        Ovaj razred uključuje: 

        - glavne željezničke pruge, sporedne kolosijeke, željeznička stajališta, 
        željezničke prijelaze, ranžirne kolodvore. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - instalacije koje se koriste za rasvjetu, signalizaciju, sigurnost i 
        elektrifikaciju. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - željezničke postaje, vidi 1241 

        - željezničke mostove, vidi 2141 

        - željezničke tunele, vidi 2142. 

      2122 Gradska željeznica 

        Ovaj razred uključuje: 

        - gradsku željeznicu, podzemnu željeznicu, (žičane, viseće željeznice 
        i nadzemne, uzdignuteželjeznice, gradsku mrežu željeznica odijeljenu od
         ostalog prometa, itd.) tramvaje. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - instalacije koje se koriste za rasvjetu, signalizaciju, sigurnost i elektrifikaciju. 

    213   2130 Staze u zračnim lukama 

        Ovaj razred uključuje: 

        - staze za polijetanje, slijetanje ili rulanje 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - instalacije koje se koriste za rasvjetu, signalizaciju i sigurnost. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - instalacije u zgradama zračnih luka 1241 

    214   Mostovi, uzdignute autoceste, tuneli i pothodnici 

      2141 Mostovi i uzdignute autoceste 

        Ovaj razred uključuje: 

        - cestovne ili željezničke mostove (metalne, armirano - betonske ili od
        drugih materijala), uključujući konstrukcije za uzdignute autoceste 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - instalacije koje se koriste za rasvjetu, signalizaciju i sigurnost 

        - pokretne mostove, vijadukte, seoske i šumske mostove s tračnicama i pješačke
         mostove (brvi i sl.) 

      2142 Tuneli i pothodnici 

        Ovaj razred uključuje: 

        - cestovne i željezničke tunele, pothodnike 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - instalacije koje se koriste za rasvjetu, signalizaciju i sigurnost 

    215   Luke, plovni kanali, brane i ostali hidrograđevinski objekti 

      2151 Luke i plovni kanali 

        Ovaj razred uključuje: 

        - pomorske i riječne luke (pristaništa, dokove, gatove, molove itd.) 

        - plovne kanale 

        - građevine na rijekama i kanalima (ustave, mostove i tunele), pristaništa, izgrađene obale i putove za tegljenje. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - vojna pristaništa 

        - brodogradilišta. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - svjetionike, vidi 1241 

        - brane i slične konstrukcije za zadržavanje vode, vidi 2152 

        - obalne i riječne terminale za ugljikovodike, vidi 2303 

        - marine, vidi 2412 

      2152 Brane 

        Ovaj razred uključuje: 

        - brane i slične konstrukcije za zadržavanje vode za bilo koju namjenu:
         za potrebe hidroelektrana, navodnjavanje, regulaciju protoka, sprečavanje poplava. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - nasipe, građevine za zaštitu obale. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - ustave 2151 

        - hidroelektrane 2302 

      2153 Akvadukti, hidrograđevinski objekti za odvodnjavanje i navodnjavanje 

        Ovaj razred uključuje: 

        - kanale za navodnjavanje i druge građevine za opskrbu vodom radi 
        kultiviranja zemljišta 

        - akvadukte. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - kanalizaciju i otvorene jame za odvodnju. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - akvadukte kao povijesne spomenike 1273 

        - brane 2152 

        - vodovode 2212, 2222 

22       Cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi 

    221   Magistralni cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi 

      2211 Magistralni naftovodi i plinovodi 

        Ovaj razred uključuje: 

        - magistralne nadzemne, podzemne ili podmorske cijevi za naftne proizvode i plin 

        - magistralne nadzemne, podzemne ili podmorske cijevi za kemijske i druge proizvode. 
        
        Ovaj razred također uključuje: 

        - crpne stanice. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - vodovode, vidi 2212, 2222 

        - lokalni plinovodi, vidi 2221 

        - terminale za ugljikovodike, vidi 2303. 

      2212 Magistralni vodovodi 

        Ovaj razred uključuje: 

        - magistralne nadzemne, podzemne ili podmorske cijevi za vodu. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - stanice za crpljenje, filtriranje i ustavu vode. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - kanale za navodnjavanje i akvadukte, vidi 2153 

        - lokalne vodovode, vidi 2222. 

      2213 Međugradski telekomunikacijski vodovi 

        Ovaj razred uključuje: 

        - međugradske nadzemne, podzemne ili podmorske telekomunikacijske vodove,
        relejne sustave radijske i televizijske ili kabelske mreže, relejne tornjeve, 
        telekomunikacijske stupove i infrastrukturu za radio komunikaciju. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - električne vodove, vidi 2214 

        - gradsku telekomunikacijsku mrežu, vidi 2224 

      2214 Međugradski električni vodovi 

        Ovaj razred uključuje: 

        - međugradske nadzemne ili podzemne vodove za distribuciju električne energije visokog ili srednjeg napona 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - transformatorske stanice i podstanice te pilone 

        Ovaj razred isključuje: 

        - instalacije za cestovnu rasvjetu, vidi 2111, 2112 

        - gradske vodove za distribuciju električne energije i pomoćne instalacije, vidi 2224. 

    222   Lokalni cjevovodi i kablovi 

      2221 Lokalni plinovodi 

        Ovaj razred uključuje: 

        - lokalne (mjesne) nadzemne ili podzemne plinovode 

      2222 Lokalni vodovodi 

        Ovaj razred uključuje: 

        - lokalne (mjesne) cjevovode za toplu vodu, paru ili komprimirani zrak 

        - vodotornjeve, izvorišta i hidrante 

        Ovaj razred isključuje: 

        - objekti za navodnjavanje, vidi 2153 

        - objekti za pročišćavanje vode, vidi 2223. 

      2223 Lokalna kanalizacija 

        Ovaj razred uključuje: 

        - kanalizacijsku mrežu i kanalizacijske kolektore. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - postrojenja za pročišćavanje otpadne vode. 

      2224 Lokalni električni i telekomunikacijski kablovi 

        Ovaj razred uključuje: 

        - lokalne električne i telekomunikacijske kablove (nadzemne 
        ili podzemne), te pomoćne instalacije (transformatorske stanice 
        i podstanice, telegrafske stupove itd.). 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - lokalne televizijske kablove i zajedničke antene. 

  23  230 Složene građevine na industrijskim prostorima 

        Ovaj odjeljak obuhvaća složene industrijske objekte i postrojenja 
        (elektrane, rafinerije itd.) koji nisu zgrade. 

      2301 Građevine za rudarstvo i vađenje nafte i plina 

        Ovaj razred uključuje: 

        - objekte i postrojenja za rudarstvo, vađenje ugljikovodika, kamenolome,
         eksploataciju šljunka itd. (npr. stanice za utovar i istovar, tornjeve za 
        prozračivanje itd.) 

        - objekte za proizvodnju gipsa, cementa, cigle i crijepa itd. 

      2302 Elektrane 

        Ovaj razred uključuje: 

        - objekte i opremu za proizvodnju električne energije npr. hidroelektrane,
        termoelektrane na ugljen, nuklearne elektrane, elektrane na vjetar. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - objekte i postrojenja za obradu i preradu nuklearnog materijala 

        - spalionice smeća. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - brane, vidi 2152 

        - električne vodove, uključujući transformatorske stanice i podstanice, 
        vidi 2214 

      2303 Građevine i postrojenja za kemijsku industriju 

        Ovaj razred uključuje: 

        - građevinske objekte i postrojenja u kemijskoj industriji, petrokemijska 
        postrojenja ili rafinerije 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - terminale za ugljikovodike 

        - koksare, plinare 

      2304 Objekti i postrojenja u teškoj industriji, d.n.1) 

        Ovaj razred uključuje: 

        - objekti i instalacije u teškoj industriji kao što su visoke peći,
         valjaonice čelika, talionice itd. 

   24     Ostale nespomenute građevine 

     241  Građevine za sport i rekreaciju 

      2411 Sportski tereni 

        Ovaj razred uključuje: 

        - terene za sportove koji se održavaju na otvorenom kao što su nogomet, 
         baseball, ragbi, morski sportovi, trčanje, automobilske, biciklističke ili
         konjske utrke 

        Ovaj razred isključuje: 

        - sportske dvorane za sportove u zatvorenom, vidi 1265 

        - igrališta, zabavne parkove, vidi 2412 

        - igrališta za golf, vidi 2412 

        - pristaništa u marinama, vidi 2412. 

      2412 Ostale građevine za sport i rekreaciju 

        Ovaj razred uključuje: 

        - zabavne parkove te druge građevine na otvorenom uključujući i građevine
         na brdskim terenima (skijaške liftove, vučnice itd.), igrališta za golf,
         uzletišta, hipodrome, pristaništa u marinama i objekte koje se najviše 
        koriste za morske sportove i na plažama. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - javne vrtove i parkove, zoološke i botaničke vrtove. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - planinarske domove, vidi 1212 

        - žičare i sjedeće žičare, vidi 1241 

        - zgrade za zabavu, vidi 1261 

        - zoološke i botaničke vrtove, vidi 1261 

        - sportske dvorane, vidi 1265 

    242 2420 Ostale građevine (osim zgrada), d.n.1) 

        Ovaj razred uključuje: 

        - vojne objekte, npr. utvrde, stražarnice, bunkere, streljane, centre 
        za vojno testiranje itd. 

        - objekte, d.n.1 uključujući mjesta za lansiranje satelita. 

        Ovaj razred također uključuje: 

        - smetlišta. 

        Ovaj razred isključuje: 

        - zgrade i instalacije u zračnim lukama, vidi 1241 

        - vojarne (zgrade), vidi 1274 

        - vojna pristaništa, vidi 2151. 

IV. Ova klasifikacija vrsta građevina - KGV s metodološkim uputama za mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva
(GRAĐ-21/M, GRAĐ-21/3M, GRAĐ-21/M/OBRT) primjenjuje se danom objave u "Narodnim novinama". 

Klasa: 950-01/98-01/06
Urbroj: 555-01-01-98-06
Zagreb, 23. siječnja 1998. 

                       Ravnatelj
                    mr. sc. Ivan Rusan, v. r.

Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.